Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2014

8640 8347 390
Reposted fromizayan izayan
leoone

"Pamięć bywa ułomna – myślałem, że Cię nie zapamiętam, 
a nie potrafię zapomnieć".

— Piotr Adamczyk – Pożądanie mieszka w szafie
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
leoone

"Jeśli zamierzacie coś zrobić i chcecie się dowiedzieć, czy nie jest to przypadkiem zły pomysł, wyobraźcie sobie, że wiadomość o waszym uczynku wydrukowano w gazecie, do powszechnej wiadomości".

— Gillian Flynn – Zaginiona dziewczyna
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming

December 30 2014

leoone
4932 3993 390
Nie potrafię spoglądać na czyjś uśmiech, nie czytając w nim: "Patrz na mnie! to ostatni raz!".
Reposted fromxempx xempx
leoone
Nadal patrzę na Twoje ramiona i udaję, nieco nadrabiając miną, że nie jesteśmy od siebie tak oddaleni.
— 'Pożądanie mieszka w szafie' Piotr Adamczyk
Reposted fromcorazmniej corazmniej
1998 31c4 390

Rumor has it that he can’t hear the notes anymore.

Reposted frommiyuki miyuki
9834 37d7 390
Reposted frommiyuki miyuki
9785 657c 390

The stars shine at night, you know!

Reposted frommiyuki miyuki
9580 14fd 390
Reposted frommiyuki miyuki
3202 ad45
Fangirl Challenge ⇨ [1/10] Favorite Pairings
↳ Kazehaya Shōta & Kuronuma Sawako
❝ Let me take it. It’s a perk of having a boyfriend…It’s my privilege to help you out. ❞  - Kazehaya Shōta
Reposted frommiyuki miyuki
leoone
0902 8025 390
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viaforhwon forhwon
leoone
Reposted fromperseweracje perseweracje viaforhwon forhwon
leoone
Nic bardziej mylnego. Jak komuś zależy, to bardzo czeka i boi się odezwać.
Reposted fromforhwon forhwon
leoone
4062 b194 390
Reposted fromheartpressure heartpressure viaforhwon forhwon
leoone
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
— Stanisław Barańczak
leoone
Leżę. Mijają minuty, godziny. Nie robię nic. Minął kolejny dzień. Na czym? Na niczym. 
— przemyślenia.
leoone
0441 1194 390
leoone
3587 f316 390
Reposted frompanizuo panizuo viaalexcopaci alexcopaci
leoone
3408 57f0 390
Reposted frompesy pesy viaalexcopaci alexcopaci
leoone
2543 48a4 390
Reposted frommangacaps mangacaps viatomodachii tomodachii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl